ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 คอมพิวเตอร์ ครูกัญญา อินทร์กอง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ครูดนตร์จันทร์ พันธุรัตน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
3 English D.I.Y. ครูมลสิการ ก๋าคำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
4 A-Math ครูธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
5 อาหารเป็นยา ครูอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์ 1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
6 English Club ครูณัฐวรรณ เล็กอุทัย 2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
7 ครูเอ็มติวไทย ครูกวินพงษ์ สว่างเกล้า 3,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
8 Story telling ครูปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
9 วอลเลย์บอล ครูภานุวัฒน์ จันทร์เส็ง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 มวยไทย ครูจุฑามณี คชสาร 2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
11 DIY ครูอัชราภา กินซง 2,3

  เต็ม

12 คิดเลขเร็ว ครูอนุสรา อยู่ศิริ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
13 Nihao Chinese เหล่าซือป่าน ครูปรารถนา พืชเนาวรัตน์ 2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
14 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครูปิ่นมนัส นนท์นา 3,4,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
15 นันทนาการ ครูมัณฑนา ศรีคำภา 2,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
16 ภาษาพาเพลิน ครูอุษา คล้ายลักษณ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
17 จิตอาสาต้านยาเสพติด ครูทัศนัยน์ ทึงขำ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 ชุมนุมscience show ครูดวงเดือน ทองจีน 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
19 จับจีบสวยด้วยมือเรา ครูชมนภัส จั่นฤทธิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
20 นาฏศิลป์ ครูบุปผาหทัย คำน้อย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 คณิตคิดสร้างสรรค์ ครูกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
22 เป็นเป็ด (ทักษะเพื่องานอาชีพ) ครูธนศักดิ์ ตะนะขิง 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
23 กยศ. ครูอมรพันธุ์ ช่างน้อย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
24 สุขกายสบายใจ ครูสอยดาว สุทธิ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
25 สื่อสร้างสรรค์ ครูกรรทิมา ขัติยศ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
26 ชุมนุว่ายน้ำ ครูอโนทัย เจริญยิ่ง 1,2,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
27 คนรักหนัง ครูรัตติกาล ตันมิ่ง 4,5,6

  เต็ม

28 Tiktokสร้างสรรค์ ครูเกษฎา โยธิน 3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
29 จิตอาสา ครูจิรวัฒน์ บุญโปร่ง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 นศท ครูก้องเกียรติ กล่อมแก้ว, นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 70
 • ลงทะเบียนแล้ว 62
31 ละครประวัติศาสตร์ ครูกาญจนา จันทร์บุญนาค 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
32 ชุมนุม Trees and Health ครูณัฐรดาพร เสมาทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
33 ดนตรีไทย ครูยศวริศ มานักฆ้อง 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
34 รักการอ่าน ครูทิพย์วรรณ คงเนตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
35 ชุมนุม​คำ​คมอักษร​ไขว้ ครูณั​ชฎา​ภรณ์​ สุข​คำภา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
36 ชุมนุมศิลปะ ครูสมพล ศรีผึ้ง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 57
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
37 ชุมนุมช่างช่อมรถจักรยานยนต์ ครูอุเทน เกตุหัวร้อง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
38 ดนตรีสากล ครูพิเชษฐ์ พรมอ้าย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 35